Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Một số bài toán về số tự nhiên (P2)

Dạng 2: Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các phép tính.
Bài 1: Tổng của hai số gấp đôi số thứ nhất. Tìm thương của 2 số đó.
Giải:
Ta có : ST1 + ST2 = Tổng. Mà tổng gấp đôi ST1 nên ST1 = ST2 suy ra thương của 2 số đó bằng 1.
PBài 2: Một phép chia có thương là 6 và số dư là 3, tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 195. Tìm số bị chia và số chia.
Giải :
Gọi số bị chia là A, số chia là B
Ta có : A : B = 6 (dư 3) hay A = B x 6 + 3
Và : A + B + 3 = 195
 A + B = 1995 – 3 = 1992.
                                                               3
A: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
B: |-------|                             195

B = (1992 – 3) : (6 + 1) = 27
A = 27 x 6 + 3 = 165.

* Bài tập tham khảo :
Bài 1: Tìm 1 số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm số 21 vào bên trái số đó ta được 1 số lớn gấp 31 lần số phải tìm.
Bài 2: Tìm 1 số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được số lớn gấp 26 lần số phải tìm.
Bài 3: Tìm 1số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số lớn hơn số phải tìm 230 đơn vị.
Bài 4: Cho số có 3 chữ số, nếu ta xoá chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 5 lần. Tìm số đó.
Bài 5: tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó lớn gấp ba lần tích các chữ số của nó.
Bài 6: Cho A = abcde + abc + 2001; B = ab56e + 1cd8 + a9c + 7b5; So sánh A và B
Bài 7: Cho hai số, nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ ta được thương là 7 và số dư lớn nhất có thể có được là 48. Tìm hai số đó.
Bài 8: Tìm số có hai chữ số biết tổng các chữ số của số đó bằng số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số, còn chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 3 đơn vị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét