Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Chuyên đề cấu tạo số tự nhiên

Bài toán 1
Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng nếu lấy chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị thì được thương là 2 dư 2, chữ số hàng trăm chia cho chữ số hàng đơn vị thì được thương là 2 dư 1.

Hướng dẫn:
Gọi số cần tìm là abc, (a, b, c là các chữ số từ 0 đến 9, a khác 0).
Ta có: b = c x 2 + 2.
Chữ số hàng đơn vị phải lớn hơn 2 (vì số dư là 2).
Chữ số hàng đơn vị cũng không thể lớn hơn 3 (vì nếu chẳng hạn bằng 4 thì b = 4 x 2 + 2 = 10). Vậy c = 3
Ta thấy: b = 3 x 2 + 2 = 8.
Theo đề bài ta lại có: a = c x 2 + 1 = 3 x 2 + 1 = 7.
Thử lại: 8 = 3 x 2 + 2; 7 = 3 x 2 + 1.

Bài toán 2
Khi nhân một số tự nhiên với 2008, một học sinh đã quên viết một chữ số 0 ở số 2008 nên tích đúng bị giảm đi 221400 đơn vị. Tìm thừa số chưa biết.

Hướng dẫn
Thừa số đã biết là 2008, nhưng đã viết sai thành 208. Thừa số này bị giảm đi 2008 – 208 = 1800 (đvị).
Thừa số chưa biết được giữ nguyên, thừa số đã biết bị giảm đi 1800 đơn vị thì tích bị giảm đi là 1800 lần thừa số chưa biết. Theo đề bài số giảm đi là 221400. Vậy thừa số chưa biết là 221400 : 1800 = 123.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét